همه دروس

آی دی اسم دوره مدت زمان زمان شروع
MD 004 مهنئسی صنایع 4 Weeks خرداد 10, 1395
MD 5 مهندسی الکترونیک 4 Weeks خرداد 9, 1395
MA-035 مهندسی برق 18 months مرداد 30, 1394
BA-039 مهندسی سیستم 2 weeks اسفند 20, 1393
MA-045 مهندسی شیمی 8 Weeks دی 4, 1394
BA-037 مهندسی کامپیوتر 3 Weeks مرداد 2, 1394
BA-038 مهندسی کشاورزی 1 week آبان 9, 1394
WP 123 مهندسی مخابرات 1 week تیر 6, 1395

دوره ها بر اساس طبقه بندی

آی دی اسم دوره مدت زمان زمان شروع
MA-035 مهندسی برق 18 months مرداد 30, 1394
MA-045 مهندسی شیمی 8 Weeks دی 4, 1394
BA-037 مهندسی کامپیوتر 3 Weeks مرداد 2, 1394
BA-038 مهندسی کشاورزی 1 week آبان 9, 1394