کوتاه ساعت شمارش معکوس برای ارائه رویداد به عنوان یک پاسخ به پیام عمل را برای مشتریان به سرعت تصمیم می گیرید به خرید بلیط به حوادث خود را بسیار مفید است.